ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
რეგისტრაცია

თეზისების ატვირთვამდე გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი მოთხოვნები:

  1. თეზისების მოცულობა არ უნდა აჭარბებდეს 400-500 სიტყვას;
  2. გამოიყენეთ შრიფტი „სილფაენი“ (ორივე ენის შემთხვევაში). ქართული და ინგლისური ტექსტი კოპირების წესით ჩასვით სარეგისტრაციო ველის შესაბამის განყოფილებაში; ფორმატირების განსაკუთრებული წესების დაცვა არ არის საჭირო, სისტემა თავად გაათანაბრებს ყველა სიმბოლოს.
  3. თეზისების შინაარსობრივი მხარე უნდა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:
  • კვლევის მიზანი;
  • საკითხის აქტუალურობა;
  • მეცნიერული სიახლე;
  • კვლევის მეთოდები;
  • კვლევის შუალედური ან საბოლოო შედეგები.

გაითვალისწინეთ, რომ წარდგენილი განაცხადები  შემოწმდება პლაგიატის ამომცნობ პროგრამაზე.

 

        4.  სიმპოზიუმში ჩართული  მოხსენების სრული ტექსტი დაიბეჭდება სიმპოზიუმის დასრულების შემდეგ, სიმპოზიუმის მასალების კრებულში (თსუ გამომცემლობა, ბეჭდური და ონლაინვერსია,  უფასო გამოცემა).

      5.  მითითებული სარეგისტრაციო თანხის (100 ლარი) გადახდა  (რაც ფარავს სიმპოზიუმში მონაწილების ხარჯს, ექსკურსიას, სიმპოზიუმის პროგრამისა და თეზისების ხარჯს, ასევე, ხემსს სესიებს შორის) შეგიძლიათ მას შემდეგ, რაც წერილობით გეცნობებათ სიმპოზიუმში თქვენი მოხსენების ჩართულობის შესახებ.

      6. თუ სარეგისტრაციო ველების შევსების შემდეგ თქვენს ელ. ფოსტაში მყისიერად არ აისახება სისტემური შეტყობინება განაცხადის  წარდგენის შესახებ, აუცილებლად მოგვწერეთ სიმპოზიუმის სამუშაო ელ. მისამართზე: isysh@tsu.ge