ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა VI საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
პროფ. სტივენ ფ. ჯონსი ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმის შესახებ / Professor Stephen F. Jones about V International Interdisciplinary SymposiumProf. Frank Jacob about ISYSH-V / პროფ. ფრენკ ჯეიკობი თსუ V ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმის შესახებ

 თსუ კულტურის კვლევების ინსტიტუტის თანამშრომლები (პროფ. ნინო ჩიქოვანი, ასოც. პროფ. ივანე წერეთელი, ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი, ასოც. პროფ. ირაკლი ჩხაიძე) მუშაობენ მომავალი სიმპოზიუმის კონცეფციასა და ფორმატზე